Opinie geodezyjne opracowywane wyłącznie na zlecenie Sądu,
tylko dla potrzeb postępowań sądowych:

 • Projekty podziałów nieruchomości
 • Mapy do zasiedzenia
 • Mapy do ustalenia służebności gruntowych
 • Synchronizacyjne wykazy zmian gruntowych
 • Mapy sytuacyjno–wysokościowe do identyfikacji przedmiotu sprawy
 • Rozgraniczenia nieruchomości
 • Opinie, ekspertyzy i analizy stanu prawnego nieruchomości
 • Identyfikacje działek
 • Poszukiwania nieruchomości
 • Badanie ksiąg wieczystych
 • Badania w archiwach
 • Opracowania na ortofotomapach (mapach ze zdjęć lotniczych)
 • Opracowania kartograficzne z wykorzystaniem narzędzi GIS
 • Inne nietypowe pomiary sytuacyjno-wysokościowe i prace geodezyjno-kartograficzne